Ana Sayfa <<=Geri İleri =>>

GENEL MUHASEBE KAVRAMLARI

****** İNDEX ******
1-İşletme Nedir?

2-İşletme Unsurları; Varlıklar,  Alacaklar, Borçlar, Sermaye
3-Muhasebenin Tanımı
4-Muhasebenin İşlevleri
5-İşletme Muhasebesi, Finansal Muhasebe
6-Maliye Bakanlığınca Belirlenen Muhasebenin temel Kavramları
7-Muhasebede Kayıt Araçları, İspat Esici Belgeler
8-Fatura Nedir?
9-Kapalı Fatura Nedir?
10-Açık Fatura Nedir?
11-Ticaret Kanununda Kıymetli Belgeler
12-Poliçe Nedir?
13-Bono (Emre Muharrer Senet)
14-Çek Nedir?
15-Ciro Nedir?, Tam Ciro, Beyaz Ciro Nedir?
16-Hamiline, Nama Yazılı Çeklerin Cirosu? 
17-Çeklerin Tahsil Edilmesi İle İlgili ÖnemliTarih Bilgileri
18-Hesap Nedir?, Hesapların Ortak İşleyiş Özellikleri
19-Muhasebe Fişleri, Makbuz, Tahsil, Tediye, Mahsup Fişi Örnekleri
20-Muhasebe Fişleri İle ilgili Önemli Not.

İŞLETME NEDİR?

İşletme ; İş gücü, para , hammadde ve malzeme gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya toplayan bir iktisadi varlıktır. Bir işletme faaliyette bulunabilmesi için bir takım değerlere ihtiyaç duyar. Bunlar ; [(Varlıklar + Alacaklar) = (Borçlar + Sermaye)] şeklinde adlandırılırlar.

VARLIKLAR ; (değerler,kaynaklar) ; İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri varlıklar diye adlandırılır. (Mal, Bina , Para, Makine vs. ).

ALACAKLAR; İşletmenin üçüncü kişiler üzerindeki haklarını değer olarak ifade eder.

BORÇLAR ; Üçüncü kişilerin işletme üzerindeki haklarını değer olarak ifade eder.

SERMAYE ; İşletme sahibinin işletme üzerindeki hakkını ifade eder.

  MUHASEBENİN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR

  MUHASEBENİN TANIMI : İşletmenin varlıklar ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak sürediyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunmaktır.

Muhasebenin İşlevleri

Verilerin Toplanması Verilerin İletilmesi
(Seçim ve biriktirme)
1-SAPTAMA 1-SINIFLANDIRMA    
2-ÖLÇME  2-ÖZET  
3-KAYIT  3-YORUM

Sağladığı bilgilerin türleri yönünden MUHASEBE iki temel dala ayrılır.

a-)Finansal muhasebe (Genel Muhasebe, Mali muhasebe, İşlem Muhasebe.,)

b-)İşletme Muhasebesi.

MALİYE BAKANLIĞ’INCA BELİRLENEN MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

1-SosyalSorumlulukKavram 7-Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  
2-Kişilik Kavramı 8-Tutarlılık Kavramı
3-İşletmenin Sürekliliği Kavramı 9-Tam Açıklama Kavramı
4-Dönemsellik Kavramı 10-İhtiyatlılık Kavramı
5-Parayla ölçülme Kavramı   11-Önemlilik Kavramı
6-Maliyet Esası Kavramı 12-Özün Önceliği Kavramı

MUHASEBEDE KAYIT ARAÇLARI

Muhasebede ispat edici Belgeler : 1-Fatura 2-Parekende Satış Vesikaları 3-Gider Pusulası 4-Müstahsil Makbuzu 5-Serbest Meslek Makbuzu 6-Ücret Bordrosu

1-Fatura : Satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya hizmeti yapan yetkili tarafından müşteriye verilen ticari bir belgedir. Faturanın iki durumu vardır.

a)-Kapalı Fatura; Peşin satışlarda düzenlenir, kaşe ve imza faturanın ortasına vurulur.

b)-Açık Fatura; Veresiye yapılan satışlarda düzenlenir. Kaşe ve imza faturanın üst kısmına vurulur.

Ticaret Kanununda Kıymetli Belgeler:

1-Poliçe 2-Bono 3-Çek 4-Makbuz Senedi(Resepise) 5-Rehin Senedi(Varant) 6-Deniz Nakliyat Belgeleri(Ordino-Konşimendo-Manifesto) 7-Kara Nakliyat Belgeleri (Taşıma Senedi)

1-Poliçe; Genellikle üç taraflı bir ticari ilişkiyi düzenleyen senettir. Alacaklını Borçlusundan olan alacağını, kendisinin borçlu olduğu üçüncü bir şahsa devrettiğini gösteren senettir.

2-Bono(Emre Muharrer Senet) ; Borçlu tarafından düzenlenen yazılı bir ödeme yükümlülüğünü gösteren senettir.

3-Çek; Bir bankaya hitaben yazılmış ve yasada belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme aracıdır.

Çek  ve Senet Devir İşlemleri;

Ciro; Senet veya Çek üzerindeki hakkın Bir üçüncü kişiye devredilmesidir. Ciro çeşitleri

-Tam ciro; Ciro eden şahsın adı adresi bono  veya çekin arkasına açık olarak yazılır.

-Beyaz ciro; Hiçbir kayıt koyulmadan çek veya senedin  arkasını imzalar.

Çek çeşitleri;

-Hamiline Yazılı Çek ve Cirosu; İlgili Bankaya çeki kim ibraz ederse banka bu kişiye ödeme yapar.

-Nama Yazılı Çek ve Cirosu; Belli bir kimsenin hakkını temsilen adına yazılan çektir.

NOT: Bir çekin çekilebilmesi için bankada çeki çeken kişinin emrine ayrılmış bir karşılığın bulunması gerekir. (T.T.K. mad.695). Çekte vade yoktur. İbraz edildiğinde ödenir. Çek keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün: başka bir şehirde ödenecekse 1 ay; aynı kıtada bir yerde ödenecekse 1 ay ; başka bir kıtada ödenecekse 3 ay içinde tahsil edilmelidir.(T.T.K. mad. 708)

HESAP NEDİR?,  HESAPLARIN ORTAK  İŞLEYİŞ PRENSİPLERİ

Hesap ; Bir muhasebe dönemi içinde yapılan işlemlerde meydana gelen artış ve azalışların işleme uygun kanunda belirtilmiş kod ve isim altında kaydedilen çizelgelere hesap denir.

Hesapların Özellikleri;

-Hesap çizelgeleri iki taraflıdır. Hesapların sol tarafına BORÇ, sağ tarafına ALACAK diye adlandırılır.

-Yapılacak kayıtlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hesabın borcuna mı alacağına mı kaydedileceğini bilmektir.

-Bir hesabın borcuna kaydetmek, hesabı borçlandırmak demektir. Hesabın alacağına kaydetmek hesabı alacaklandırmak demektir.

-Bir hesabın borç bakiyesi vermesi demek borç tarafının alacak tarafından fazla olmasıdır. Alacak bakiyesi vermesi ise alacak tarafının borç tarafından fazla olması demektir.

-Bir hesabın borçlu veya alacaklı olduğu genelde şu prensiplerle belirlenir. Bir hesap alıyorsa, artıyorsa veya giriş yapılıyorsa o hesabın borcuna , eğer hesap veriyorsa, azalıyorsa veya çıkış yapılıyorsa o hesabın alacağına kayıt edilir.

Örneğin: Kasa Hesabına para girdiğinde girilen miktar kadar hesabın borç tarafına kaydedilir.

Kasa hesabından para çıktığında hesap alacaklı olur ve alacaklı tarafına kaydedilir.

-Muhasebe sisteminde ikili kayıt sistemi ;Bir ticari, işlemde bir ve/veya birden fazla hesap borçlanıyorsa ona karşı bir ve/veya birden fazla hesap mutlaka alacaklanır.

-Bir ticari işlemde borçlu hesapların borç tutarları ile alacaklı hesapların alacak tutarlarının toplamı eşit olmalıdır.

MUHASEBE FİŞLERİ

     Büyük  işletmelerde  evrak ve belgelerdeki işlemler doğrudan doğruya muhasebe defterlerine kayıt edilmeyip önce muhasebe fişlerine işlenerek muhasebeleştirilir.

1-Makbuz; Yapılan bir ticari işlem sonunda müşteriden paranın alındığını gösteren bir nevi teminat belgesidir. Bu makbuzda ; Makbuzun tarihi malı satın alanın adı, soyadı, ticari unvanı, adresi, malın cinsi, miktarı, tutarı, seri ve sıranosu gibi bilgiler yer almalıdır.

2-Tahsil Fişi; İşletmenin kasasına giren paraların ne maksatla alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydedileceğini belirten fiştir. Kasaya nakit girişi olduğunda düzenlenir.

3-Tediye Fişi; İşletmenin kasasından çıkan paraların ne maksatla çıktığı ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini belirten fiştir. Kasadan nakit çıktığında düzenlenir.

4-Mahsup Fişi; Nakitle ilgili olmayan Verilerinİletilmesi                         işlemlerin hangi hesaba borç, hangi hesaba alacak kaydedileceğini gösteren fiştir. (Veresiye, Çek, Senet, dekont gibi belgeler alıp verme işlem).

NOT: Tahsil, tediye ve mahsup fişlerine işlenmiş olan belgeler en geç 45 gün içinde ilgili muhasebe defterlerine işlenmesi kanuni zorunluluktur.

Ana Sayfa  <<=Geri Sayfa Başı^

Webmaster :muhammetb@hotmail.com